В Ужгороді п’яні священики на BMW наклали прокляття на патрульних (відео)

Öåðåìîíèÿ ïðèíÿòèÿ ïðèñÿãè ñîòðóäíèêàìè íîâîé ïàòðóëüíîé ïîëèöèè, â Âèííèöå, 22 ôåâðàëÿ 2016 ã. Ôîòî Àãååâ Àíäðåé / ÓÍÈÀÍ
Поділитися публікацією:

В Ужгороді п’яні священнослужителі на люксовому BMW X5 прокляли патрульних, які зупинили їх за порушення.

Автомобіль священнослужителів не пропустив пішохода. Коли ж поліція почала складати протокол на порушників, ті посипали на патрульних страшними прокльонами, інформує Експрес

Деталі дивіться у сюжеті Патрульна поліція Ужгорода та Мукачева


Поділитися публікацією: